Kinderhospice van gespecialiseerd kinderverpleegkundige en muziektherapeut

Algemene voorwaarden

Bepalingen & Garanties

 • werkzaamheden worden verricht in en buiten de directe leefomgeving van de budgethouder;
 • zorg wordt continu gewaarborgd;
 • kwaliteit van hulp wordt gegarandeerd;
 • kinderhospice ZonnaCare is een officieel erkende zorginstelling toegelaten volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Zij mag daarom Zorg in Natura (ZIN) leveren die vergoed wordt volgens het Besluit zorgaanspraken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit besluit is per 1-1-2015 overgegaan in de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De publicatie in de Staats Courant als bewijsstuk vindt u hier (pagina 6);
 • kinderhospice ZonnaCare werkt volgens de richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen, ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK);
 • kinderhospice ZonnaCare werkt volgens het Handvest Kind & Zorg, dit handvest is in overeenstemming met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK, Wiki) in 1989 is aangenomen door de Verenigde Naties en sinds 1995 van kracht is in Nederland;
 • kinderhospice ZonnaCare voldoet aan de eisen die worden gesteld in:
  • de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);
  • de Wet Langdurige Zorg (Wlz) aangevuld met het Addendum Langdurige Zorg Thuis met Wlz-indicatie;
  • de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de wet is een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek (afdeling 5 de artikelen 446 t/m 468 van titel 7 van boek 7). De gehele wettekst kunt u lezen op de website van de overheid;
  • de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de gehele wettekst kunt u lezen op de website van de overheid;
  • de verpleegkundige beroepscodes, de codes zijn opgenomen in de brochure van de beroepsvereniging van zorgprofessionals de V&VN;
  • de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alle medewerkers van kinderhospice ZonnaCare hebben geheimhoudingsplicht. Persoonlijke informatie verstrekken wij alleen aan derden als wij daarvoor uw schriftelijke toestemming hebben. Om uw privacy te waarborgen, heeft kinderhospice ZonnaCare een privacyreglement opgesteld. In het reglement staat beschreven hoe uw privacy en inzagerecht zijn geregeld en hoe onze medewerkers met uw gegevens behoren om te gaan. Het reglement vindt u hier;
  • de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). We willen graag dat de cliënten aan wie kinderhospice ZonnaCare zorg verleent tevreden zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan hanteren wij de volgende procedure.
  • de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het stappenplan vindt u hier;
 • Wettelijke bepalingen en richtlijnen voor veilig vervoer van rolstoel inzittenden wordt volgens de Code Veilig Vervoer Rolstoel inzittenden (Code VVR) gehanteerd.

Annulering

Annuleren van de online boeking kan kosteloos tot twee weken voor de geplande zorgsessie daarna wordt er naar rato per kalenderdag een percentage van de zorgsessie doorberekend. Deze maatregel is noodzakelijk i.v.m. het niet meer tijdig en effectief kunnen vol plannen van zorgsessies. Aantal dagen voor de sessie met daarachter het verschuldigde boetepercentage van de geannuleerde zorgsessie: 14 t/m 8, 25%; 7 t/m 6, 30%; 5 t/m 4, 35%; 3, 40%; 2, 45%; 1, 50%. Uitgezonderd is een annulering die door ziekenhuisopname is ontstaan.